Hội nghị của Liên Hợp Quốc CERF

bởi Bill Weiss vào ngày 05 Tháng 11 năm 2009

UN , New York; DSSG Envoy; Volodymyr Pekarchuk met with Chistelle Loupforest External Relations and Partnerships Section of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs at the United Nations

Trong số những mối quan tâm chính của Hiệp hội là đảm bảo tính hữu ích và kịp thời cung cấp viện trợ nhân đạo. Ở cả cấp toàn cầu và địa phương, các thành viên DSSG mong muốn làm việc với các nhà tài trợ và người nhận đối với những mục tiêu này. Đặc biệt, Hiệp hội hỗ trợ các tác phẩm của các khuôn khổ trắng Mũ bảo hiểm của Liên Hợp Quốc.

Những ý kiến ​​đóng cho mục này.